Bluewave Kv- (Anna59)

Giới tính: Nam / Tuổi: 23

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Tuy Hoa

Tham gia từ 2014

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

welcome to summer

Tình trạng

World Welcomes 2015 With Cheers, Fireworks, Hopes

d-1420093371.PNG

People around the world welcomed the New Year with fireworks, glitter, song, dance and well-wishing. At least for this day, the world seemed to have one unique goal - to join in celeration...

5 Người Chọn Điều Này
<< Đọc thêm >>
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem