Christmas Songs- (Xem bài viết)

PHÂN BIỆT " EACH OTHER", "ONE ANOTHER", "TOGETHER"

Each other ( nhau ): dùng cho 2 đối tượng thực hiện hành động có tác động qua lại.
Ex: Mary and Tom love each other : Mary và Tom yêu nhau => người này yêu người kia và người kia cũng yêu trở lại người này => có tác động qua lại.
- One another (nhau) :Cách dùng giống như “”each other”” nhưng dùng khi có 3 đối tượng trở lên.
Ex: Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with one another.
- Together (cùng nhau): dùng khi các đối tượng cùng thực hi...

Đọc thêm
6 Người Chọn Điều Này
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem