Asking direction when travelling

Written by Đắc Chức Nguyễn VũĐắc Chức Nguyễn Vũ- (dacchuctm)

Cùng học các cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh để tự tin giao tiếp, không bị lạc khi đi du lịch nước ngoài nhé!

 1. Hỏi đường

  Can you tell me the best way of getting to your office? Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để đến văn phòng của anh không?
  How do I get to your office? Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?
  What's the quickest way of getting to your office? Cách nào đến được văn phòng của anh nhanh nhất?
  Where are you exactly? Chính xác là anh ở đâu?

 2. Tiếp nhận thông tin

  Will you be coming by car or by train? Anh sẽ đến bằng xe hơi hay bằng xe lửa?
  It's much easier if you take the train. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đi xe lửa.
  Which hotel are you staying at? Anh định ở lại khách sạn nào?

 3. Thông tin chung

  We're not far from… / We're quite close to… Chúng tôi không ở xa... / Chúng tôi đang rất gần...
  It's about a mile / kilometre / two blocks from… Khoảng một dặm / km / hai dãy nhà từ...
  We're opposite / next to / in front of / across the road from / round the corner from the supermarket. Chúng tôi đang ở đối diện / cạnh / trước / bên kia đường / khúc quanh từ siêu thị.

 4. Đưa ra chỉ dẫn

  Come off the motorway / highway at Junction / Exit 12. Ra khỏi xa lộ / đường cao tốc tại Junction / Lối ra 12.
  It's signposted "Manchester". Đó là biển hiệu "Manchester".
  Follow the signs to… Đi theo các ký hiệu đến...
  There's a one-way system in the centre of town. Có một hệ thống một chiều ở trung tâm của thành phố.
  Take the "A12" to "Chelmsford". Đi theo "A12" đến "Chelmsford".
  Go straight on / left / right at the lights / at the roundabout /at the junction of … and … Đi thẳng trên/ trái / phải chỗ đèn (giao thông)/ ở bùng binh / ở ngã ba của... và...
  Go past the supermarket. Đi qua siêu thị.
  You'll come to / see … Bạn sẽ đến / nhìn thấy...
  It's the first turning on the right after the bank. Đó là con đường rẽ đầu tiên ngay sau ngân hàng.

 5. Sử dụng các điểm mốc để ra chỉ dẫn

  You'll see a large sign / roundabout. Bạn sẽ thấy một biển hiệu lớn / bùng binh.
  On your left you'll see an industrial centre / a hospital / the police station. Anh sẽ thấy một trung tâm công nghiệp / bệnh viện / trạm cảnh sát ở phía bên trái.
  Just after the level crossing / shopping centre (or mall). Chỉ ngay sau cổng xe lửa/ trung tâm mua sắm.
  Go past the petrol station / the garage. Đi qua trạm xăng / nhà xe.

 6. Những mẹo khác

  Nếu bạn đưa ra chỉ dẫn đường qua điện thoại, nhớ nói chuyện từ từ để người tiếp nhận thông tin kịp viết lại các chỉ dẫn một cách chính xác. Sau đó kiểm tra lại xem người tiếp nhận thông tin có hiểu đúng các chỉ dẫn không.
  Nếu nói chuyện trực tiếp với người tiếp nhận thông tin, thì dùng tay của bạn để chỉ rõ hướng trái, phải hoặc đi thẳng.
  Dùng "please" khi muốn hỏi ai đó về đường đi. Vì đó là phép lịch sự và bạn sẽ có được sự chỉ dẫn tận tình từ phía người được hỏi.
  Nguồn: Sưu tầm.


Hope Speak: You want to do something that people recognize like us. You want to create something that lasts generations; that is remembered for hundreds of years. You desire to inspire someone to see life as it really is, a gift and a pleasure, being to be grateful for. When you write for us means you write to change the world.

Hope Speak lets you save time and money for learning languages by chat with strangers and chat with random people you meet


Tags: Submit guest post, Add blog post, Become guest writer, Guest bloggers wanted, Looking for guest bloggers...

1 People Hand Up This


loading
Articles were updated, click here to see it