Đắc Chức Nguyễn Vũ- (dacchuctm)

Gender: Male / Age: 30

Country: Viet Nam

City: Vung Tau

Member since 2015

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Social network

Status
Favourite friends
Mèo Sumi

Gender: Female / Age: 30

Country: Viet Nam


Asking direction when travelling

Cùng học các cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh để tự tin giao tiếp, không bị lạc khi đi du lịch nước ngoài nhé!

  1. Hỏi đường

    Can you tell me the best way of getting to your office? Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để đến văn phòng của anh không?
    How do I get to your office? Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?
    What's the quickest way of getting to your office? Cách nào đến được văn phòng của anh nhanh nhất?
    Where are you exactly? Chính xác là anh ở đâu?

  2. ...

read more
1 People Hand Up This
loading
Articles were updated, click here to see it