Dracula Untold - Reason #1

Written by TrungTrung- (TNPT1812)

Dracula-Untold-HD-Wallpaper--1437838980.jpg

In the year of our lord, 1442, the Turkish Sultan enslaved 1,000 Transylvania boys, to fill the ranks of his army.

(Vào năm 1442 mà chúa tể của chúng ta trị vì, đức vua Thổ Nhĩ Kỳ nô dịch 1,000 bé trai người Transylvania, để bổ sung hàng ngũ quân đội của ông ta)

These child slaves were beaten without mercy, trained to kill without conscience, to crave the blood...of all who would fight....the Turks.

(Những nô lệ nhỏ này bị đánh đập không thương tiếc, được huấn luyện để giết chóc mà không màng lương tâm, để khát máu bất cứ kẻ nào...dám chống lại người Thổ)

From among these boys, one grew into a warrior, so fearsome that entire armies would retreat in terror to the mention of his name.

(Một trong số những đứa trẻ ấy, lớn lên thành một chiến binh, dữ tợn đến độ cả đoàn quân sẽ hoảng loạn rút lui khi nhắc đến tên người.

Vlad, the Impaler. Son...of the dragon.

(Vlad, kẻ xiên người. Con trai...của rồng lửa.)

Sickened by his monstrous act, Vlad came to burry his past with the dead, and returned in Transylvania to rule in peace.

(Kinh tởm bởi hành động tàn ác của chính mình, Vlad quyết định chôn vùi quá khứ cùng với những người chết, và quay về cai trị Transylvania trong hòa bình.)

His subjects called him Prince. I call him father. But the world would come to know him as....DRACULA.

(Thần dân của người gọi người: hoàng tử. Tôi gọi người: cha. Nhưng thế giới biết đến người với cái tên...Dracula)


Hope Speak: You want to do something that people recognize like us. You want to create something that lasts generations; that is remembered for hundreds of years. You desire to inspire someone to see life as it really is, a gift and a pleasure, being to be grateful for. When you write for us means you write to change the world.

Hope Speak lets you save time and money for learning languages by chat with strangers and chat with random people you meet


Tags: Submit guest post, Add blog post, Become guest writer, Guest bloggers wanted, Looking for guest bloggers...

1 People Hand Up This


loading
Articles were updated, click here to see it