Nếu thấy hay thì cùng share cho các bạn cùng học nha! ========== Tám thành ngữ chứa từ về ăn uống

Written by MỸ PHỤNGMỸ PHỤNG- (Honmiee)

 1. TO EAT HUMBLE PIE: thú nhận rằng bạn đã sai
  EX: She made a huge mistake a work and now she's going to have to eat humble pie and admit to the boss that she was wrong.
  Cô ta đã phạm một lỗi lớn tại cơ quan và bây giờ cô ta sẽ phải nhận tội và thú nhận với sếp rằng cô ta đã sai.
 2. MAKE IT A MEAL OF IT: tốn thời gian hoặc công sức hơn cần thiết để thực hiện một việc gì đó
  EX: I only asked him to tidy up the sitting room but he made a right meal of it. It took him two hours just to clear up the room.
  Tôi chỉ yêu cầu nó dọn dẹp phòng khách nhưng nó đã kéo dài thời gian. Mất hơn 2 giờ để nó dọn dẹp cái phòng.
 3. A SECOND BITE AT THE CHERRY: lần thử sức khác sau khi bạn thất bại lần thứ nhất
  EX: He didn't get the job when he applied for it last year but another vacancy came up a few weeks ago and he got a second bite at the cherry. He's so please he got the job!
  Anh ta đã không được tuyển dụng khi anh ta xin việc năm vừa qua nhưng một vị trí trống khác xuất hiện vài tuần trước và anh ta đã thành công. Anh ta rất vui mừng khi anh ta có việc làm!
 4. NOT Someone'S TASTE: không phải gout, sở thích của ai đó
  EX: She's happy with her new curtains but that bright colour isn't my taste at all.
  Cô ta thích những màng cửa mới của mình nhưng màu sáng ấy không phải là sở thích của tôi.
 5. NOT MY CUP OF TEA: tương tự như 'not my taste'. Xem bên trên
  EX: She likes thrillers but films that frighten me just aren't my cup of tea.
  Cô ta thích phim kinh dị nhưng các phim mà làm tôi sợ không phải sở thích của tôi.
 6. THERE’S NO USE CRYING OVER SPLIT MILK: vô ích để hối hận về việc đã xảy ra
  EX: I know you're upset you failed your exam but there's no use crying over spilt milk. Just get over it and start studying so you'll be ready to take it again soon.
  Mẹ biết con buồn khi con hỏng kỳ thi nhưng không thể than khóc mãi. Phải vượt qua nó và bắt đầu học lại để con sẵn sàng cho kỳ thi tới.
  7.THROW COLD WATER ON SOMETHING: phản ứng tiêu cực về ý kiến hoặc kế hoạch của ai đó
  EX: I spent hours preparing that report and then the boss threw cold water on it. What a waste of my time!
  Tôi đã mất hàng giờ để chuẩn bị bản báo cao và sau đó xếp đã xếp xó nó. Thật là uổng công của tôi!
 7. A STORM IN A TEACUP: nhiều sự tức giận và lo lắng không cần thiết về một việc không quan trọng
  EX: He got really angry with us about being late for work. But it was a storm in a teacup. We were only 5 minutes late.
  Ông ta thật sự tức giận với chúng tôi về việc đi làm trễ. Nhưng nó là sự tức giận không đáng. Chúng tôi chỉ trễ 5 phút.

Hope Speak: You want to do something that people recognize like us. You want to create something that lasts generations; that is remembered for hundreds of years. You desire to inspire someone to see life as it really is, a gift and a pleasure, being to be grateful for. When you write for us means you write to change the world.

Hope Speak lets you save time and money for learning languages by chat with strangers and chat with random people you meet


Tags: Submit guest post, Add blog post, Become guest writer, Guest bloggers wanted, Looking for guest bloggers...

5 People Hand Up This


loading
Articles were updated, click here to see it